fbpx
Algemene Voorwaarden Bodyvita
1. De overeenkomst
1.1. De overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak per telefoon, mail of in persoon voor het volgen van een Pilates-training.
1.2. Voor de aanvang van de training moet een inschrijfformulier ingevuld en voorzien van een handtekening ingeleverd worden bij de trainer van Bodyvita.
2. Eigen Risico en Aansprakelijkheid
2.1. Het volgen van Pilates-trainingen is geheel voor eigen risico van de klant. 2.2. Bodyvita is niet verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de klant, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de Pilatestraining.
3. Betaling
3.1. De klant dient het verschuldigde lesgeld te voldoen vóór de aanvang van de Pilatestraining. De betaling kan voldaan worden via een overboeking op de rekening van Bodyvita, via een pinbetaling of contant in de studio van Bodyvita. 3.2. Indien een 10- of 20-rittenkaart wordt aangeschaft, dient de klant het verschuldigde lesgeld te voldoen vóór de aanvang van de eerste Pilates-training vermeld op de kaart.
3.3. Indien de klant niet tijdig betaalt zal hij/zij geacht worden in verzuim te zijn zonder dat een aanmaning vereist is en wordt aan Bodyvita over het verschuldigde bedrag een rente ad 4% per maand berekend, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigd bedrag. Bij niet of niet-tijdige betaling zullen er ook administratiekosten ad € 40 in rekening gebracht worden
3.4. Indien Bodyvita door wanbetaling van de klant genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant komen en door Bodyvita op deze kunnen worden verhaald.
4. Geldigheidsduur rittenkaarten
4.1. De geldigheidsduur van 10-rittenkaarten is 6 maanden. (balance op account)
4.2. De geldigheidsduur van 20-rittenkaarten is 6 maanden. (balance op account)
4.3. De startdatum van de rittenkaart is de datum van de eerste les op de rittenkaart.
4.4. De geldigheidsduur wordt verlengd met 1 week indien er een les uitvalt wegens afwezigheid (bijv. door ziekte) van de trainer.
4.5. Tijdige annulering van een Pilates-training door de klant heeft, ongeacht de reden, geen invloed op de geldigheidsduur van de rittenkaart.
4.6. Bij het verlopen van de geldigheidsduur vindt geen restitutie van lesgelden plaats.
5. Uitsluiting
5.1. Zolang Bodyvita niet beschikt over een door de klant ondertekend inschrijfformulier, studioreglement en algemene voorwaarden, wordt deze klant niet tot de Pilates-trainingen toegelaten.
5.2. Bodyvita heeft het recht deelname van de klant aan een training te weigeren indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5.3. Bodyvita heeft het recht deelname van de klant aan een training te weigeren indien de klant zich niet aan het studioreglement houdt.
5.4. Bodyvita heeft het recht deelname van de klant aan een training te weigeren indien de lichamelijke toestand van de klant van dien aard is dat het volgen van een training onverantwoorde risico’s met zich mee zou brengen. De beoordeling is voorbehouden aan de trainer.
6. Annulering door de klant
6.1. De Pilates-trainingen kunnen uitsluitend gevolgd worden in overleg met de trainer en op afspraak.
6.2. Bij annulering meer dan 24 voor aanvang van de Pilates-training (op werkdagen), worden er geen kosten in rekening gebracht.
6.3. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de Pilates-training (op werkdagen), wordt het volledige tarief in rekening gebracht. 7. Annulering door Bodyvita
7.1. Bodyvita heeft het recht zonder opgave van redenen trainingsdata en tijden te wijzigen.
7.2. Bodyvita heeft het recht zonder opgave van redenen een Pilates-training of 10- of 20-rittenkaart te annuleren of deelname van de klant te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de betreffende les en eventueel overige reeds betaalde lessen.
7.3. Mocht een trainer door omstandigheden verhinderd zijn een of meerdere sessies te geven, dan zorgt Bodyvita voor vervanging.
7.4. Indien Bodyvita geen vervangende trainer kan aanbieden, worden de dientengevolge gemiste/te missen sessie(s) niet in rekening gebracht.
7.5. Indien aan een matles structureel 4 of minder mensen deelnemen, behoudt Bodyvita zich het recht voor een sessie te laten vervallen en klanten, in overleg, in een passende matles op een ander moment in te delen.
7.6. Indien er geen passende matles beschikbaar is, wordt de rittenkaart beëindigd en het resterende deel van het reeds voldane lesgeld gerestitueerd. 8. Vastleggen van gegevens
8.1. De persoonlijke gegevens van klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden door de trainers van Bodyvita uitsluitend voor administratieve en trainingsdoeleinden gebruikt. Algemene Voorwaarden Bodyvita
9. Wijzingen door de klant
9.1. Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de klant voordoen, dient een klant deze per omgaande aan Bodyvita te melden.
9.2. Elke klant is verplicht alle wijzigingen in de lichamelijke staat en medicijngebruik onmiddellijk te melden aan de trainer, ook als dit niet relevant lijkt.
9.3. Eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn niet voor rekening van Bodyvita.
10. Wijzingen door Bodyvita
10.1. Bodyvita behoudt zich het recht voor het studioreglement te allen tijde te wijzigen.
10.2. Bodyvita behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
10.3. Bodyvita heeft het recht te allen tijde prijswijzigingen door te voeren. Deze gelden alleen voor losse lessen en rittenkaarten die na de prijswijziging door de klant worden gekocht.
10.4. Het geldende Studioreglement en de geldende Algemene Voorwaarden worden uitgereikt bij inschrijving, staan te lezen op de website van Bodyvita en hangen op een duidelijk zichtbare plaats in de studio.
10.5. In alle onvoorziene gevallen beslist Bodyvita.
10.6. Met de publicatie van deze Algemene Voorwaarden vervalt de vorige versie. 11. Toepasselijkheid en geschillen
11.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Bodyvita betreffende deelname aan trainingen, matlessen, cursussen en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin des woords.
11.2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Bodyvita.
11.3 Het lesmateriaal van Bodyvita is en blijft het eigendom van Bodyvita. Niets van de inhoud van de lessen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Bodyvita.
11.4 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bodyvita is het Nederlands recht van toepassing.
12. Privacyverklaring lees meer: